Интерактивен пътеводител
на
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛФ

За пътеводителя

Настоящият пътеводител – „Образование за възрастни – АЛФ“ има за цел да фокусира внимание върху ефективно и полезно професионално образование, което би могло да ни бъде полезно във всеки един етап от живота в професиите свързани с грижите за деца в две ключови професии:

ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ, 3 СПК
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ – РАБОТА С ДЕЦА, 2 СПК

Пътеводителят анонсира иновативна дигитална платформа за образование за възрастни, която предлага възможност за  – неформално, формално и информално образование, с възможност за организиране на учебния процес от всеки курсист самостоятелно, според неговата индивидуална натовареност и свободно време.

За пътеводителя

Настоящият пътеводител – „Образование за възрастни – АЛФ“ има за цел да фокусира внимание върху ефективно и полезно професионално образование, което би могло да ни бъде полезно във всеки един етап от живота в професиите свързани с грижите за деца в две ключови професии:

ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ, 3 СПК
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ – РАБОТА С ДЕЦА, 2 СПК

Пътеводителят анонсира иновативна дигитална платформа за образование за възрастни, която предлага възможност за  – неформално, формално и информално образование, с възможност за организиране на учебния процес от всеки курсист самостоятелно, според неговата индивидуална натовареност и свободно време.

Съдържание на пътеводителя

Ситуирани във виртуална библиотека, посредством интерактивни статии към всеки образователен модул, са добри практики и споделен световен педагогически опит.

Обучението е организирано в дигитални модули и предоставя възможност за ползване на педагогическа литература, синтезирана в два авторски учебника, разработени от екипа на Образователен център АЛФ:

НАРЪЧНИК НА СЪВРЕМЕННИЯ ДЕТЕГЛЕДАЧ
КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ – методика за работа с деца, правила и световни педагогически практики

Учебното съдържание покрива Държавните образователни изисквания (ДОИ) за двете професии, и дава възможност освен за придобиване на професионални умения, но и за намиране на работа с по-добро заплащане.

За АЛФ

Образователен център АЛФ е част от Социално предприятие АЛФЗОНА.БГ (www.alfzona.bg) и работи на преференциални цени с рискови целеви групи на пазара на труда:

Безработни младежи до 29годишна възраст;
Дълготрайно безработни лица от 30 до 54годишна възраст (повече от 12 месеца без работа)
Лица с увреждания;
Безработни лица над 54годишна възраст,

като осигурява след преминато образование и получено удостоверение за успешно завършено такова, основна или допълнителна работа на трудов или граждански договор.

Цени

Преференциална цена за професионално обучение по всяка от професиите:

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ - РАБОТА С ДЕЦА
600 лв.
  • 2 степен на професионална квалификация
Образователен център АЛФ предлага обучение на преференциални цени и по всички ключови компетенции от европейската референтна образователна рамка:
КК 1 - 70 лв.

Обучение на роден език

КК 2 - 500 лв. за три нива

Обучение по чужди езици

КК 3 - 140 лв.

Математически умения и основни познания в науката и технологиите

КК 4 - 200 лв.

Дигитална компетентност

КК 5 - 140 лв.

Умения за учене през целия живот

КК 6 - 140 лв.

Социални и граждански компетенции

КК 7 - 200 лв.

Инициативност и предприемачество

КК 8 - 140 лв.

Културна осъзнатост и творчески изяви

Образователна система АЛФ е създадена като мултиплициращ ефект на проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01, „АртВИЗА  – професионална грижа за нашите деца“, процедура „Развитие на социалното предприемачество“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд