Социален асистент – работа с деца

600.00лв.

Категория:

Описание

За професията Социален асистент – работа с деца:

Социалният асистент – подпомагане на деца, е експерт по ранно детско развитие и подпомага деца с увреждания в тяхното психическо и физическо обслужване. Работата му цели подобряване на качеството на живот на деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, чрез ежедневна подкрепа. Придружава децата от и до обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните занимания. Подържа контакт с личния лекар, съдейства за приемане на лекарства по предписание от лекаря и др. Работи с документи, сметкоплан, досие на пациента, попълва седмичен график на извършените дейности. Социалният асистент отговаря за живота и здравето на детето, за което се грижи, в рамките на работното време и компетенциите си, още за опазване на имуществото на семейството или обществената институция. Работи в домашна и обществена среда според нуждите на повереното му лице, по график разработен от доставчика на услуга.

Изисквания: конфиденциалност при работа с лични данни и персонална информация.
Професия 762040 “Социален асистент”, специалност 7620401 “Подпомагане на деца”, професионално направление 762 “Социална работа и консултиране”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал.1от Закона за професионалното образование и обучение.

Придобилите съответната професионална квалификация по професията “Социален асистент – подпомагане на деца”, имат възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество като могат да заемат длъжностите: 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

*познаваиприлагаосновнитеправилазабезопаснаработанаработнотомясто;

* разпознава рисковите ситуации в своята работа и да прилага адекватни поведенчески модели;

* осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – да умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да представя случаи от практиката си, да води необходимата за отчетността документация;

* познава държавните институции, ангажирани със социалната политика, и техните регионални структури;

* познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда;

* познава и прилага общите правила за работа с компютър, да умее да ползва ел. поща и програмни продукти за създаване на документи, да намира информация в интернет.

Меню