Помощник – възпитател

900.00лв.

Категория:

Описание

За професията помощник-възпитател:

Помощник-възпитателят е специалист по детско развитие в един от най-важните периоди по формиране на личността – от 1 до 7годишна възраст. Той съдейства за изграждане на дневен режим на детето, хранителни и двигателни навици, участва пряко във възпитателния процес, прилага индивидуален и диференциран подход към децата съобразно възрастовите им и индивидуални особености на развитие, взаимодейства с различни дидактически инструменти и подходи с цел установяване на трайни навици на обслужване, спазване на режим и дисциплина, режим на разходка и безопасни условия на развитие и израстване на детето/-цата. Той няма обособено работно място. Работи в занималня, вкъщи, на открито. Там е, където са неговите възпитаници, в процеса на отглеждане, обслужване, игри и възпитание.

Помага при подбора на играчки според възрастовите особености на децата и спецификата на играта. Взаимодейства с децата като техен ментор и наставник по пътя на овладяването на основните движения, физическите качества-сила, бързина и подвижност. Подпомага активно процеса на игровата дейност на децата. Отговаря за хигиенното обгрижване, хранене, сън и свободни игри на детето/-цата.

Професия 762030 “Помощник-възпитател”, специалност 7620301 “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, професионално направление 814 – Услуги за дома, съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Придобилите съответната професионална квалификация по професията “Помощник- възпитател” имат възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество като помощник-възпитатели в държавни и частни образователни институции, а с допълнителна подготовка – за отглеждане на деца в домашни условия.
Придобилите професионална квалификация по професията “Помощник-възпитател” – трета степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите: 3340-3018 Помощник-възпитател, 3340-3019 Помощник-учител, професиите от единична група 5131 Персонал, грижещ се за деца и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• познава и спазва изискванията за организиране на дневния режим на децата;
• познава и спазва изискванията на стандартите за предучилищно възпитание и подготовка, учебните програми за предучилищна степен и програмата за задължителна подготвителна група / клас;
• познава и прилага възпитателни и образователни технологии за удовлетворяване потребностите и интересите на децата;
• познава психолого-педагогическите закономерности в развитието на децата;
• прилага индивидуален и диференциран подход в режимните моменти и ситуациите;
• знае и прилага стилове и техники на общуване с деца и възрастни.

Меню